Ontheffing één-loket-functie

Met ingang van 1 november 2011 is de FBE het aanspreekpunt voor een aantal ontheffingen welke tot nu toe nog rechtstreeks bij de provincie werden aangevraagd en afgegeven. Hierdoor kunnen alle fauna gerelateerde provinciale ontheffingen (met uitzondering van de ontheffingen voor veiligheid rond luchthavens) via één loket worden afgehandeld.

Overzicht ontheffingen:

Nummer deelontheffing Eén-Loket-Functie ontheffingen
2015-04 Terreinen kleiner dan 40 hectare
2015-05 Terreinen gelegen binnen de bebouwde kom
2015-21 Vos Sport-, Recreatie en Evenemententerreinen
2015-22 Vos Dijklichamen en Industrieterreinen
2015-23 Steenmarters Verontrusten, Vangen en verplaatsen
2015-25 Konijn Sport-, Recreatie en Evenemententerreinen
2015-26 Konijn Dijklichamen en Industrieterreinen
FWW/06/2015/009 Konijnen en vossen op begraafplaatsen

Alle hierboven vermelde ontheffingen zijn door de provincie afgegeven voor de periode t/m 5 juli 2020. De FBE zal op aanvraag van diverse instanties (t.w. gemeentes, waterschappen, defensie, wbe’s e.d.) de ontheffingen voor een bepaalde tijd doorschrijven. Wij zullen indien mogelijk trachten de ontheffingen via de WBE’s te laten lopen, dit i.v.m. de coördinerende rol van de WBE’s. In sommige gevallen is dit echter niet altijd mogelijk, daar bepaalde locaties niet binnen het werkgebied van een WBE vallen.

Terreinen kleiner dan 40 hectare

Voor het verkrijgen van een ontheffing kleiner dan 40 hectare moet worden aangetoond dat het onmogelijk is een bejaagbaar veld te maken, bijvoorbeeld door fysieke beperkingen, dus door de ligging ten opzichte van onbejaagbare objecten als snelwegen, waterwegen breder dan 10 meter of bebouwde kommen en industrieterreinen e.d.
Onbejaagbaarheid doordat aanpalende grondgebruikers geen grondgebruikersverklaring willen afgeven, of onmin tussen aanpalende jachtaktehouders zal normaliter geen reden zijn om de ontheffing vrij te geven.
De ontheffing zal alleen door de provincie worden vrijgegeven na controle door een veldmedewerker van de provincie.
Deze ontheffing kan gecombineerd worden met andere ontheffingen (bijv. sportvelden).

Terreinen gelegen binnen de bebouwde kom

Het gebruik van het geweer op basis van deze toestemming is pas toegestaan na overleg met de lokale politie over een veilige toepassing ervan binnen de bebouwde kom.
De ontheffing zal alleen door de provincie worden vrijgegeven na controle door een veldmedewerker van de provincie.
Deze ontheffing kan gecombineerd worden met andere ontheffingen (bijv. sportvelden).

Konijnen en vossen op sport-, recreatie en evenemententerreinen

Als deze terreinen deel uitmaken van een bejaagbaar veld, kan de schade op grond van enerzijds de landelijke vrijstelling indien er ergens in het werkgebied van de WBE schade optreedt of dreigt jaarrond (Vos & Konijn) of anderzijds de bejaagbaarheid tijdens het jachtseizoen (Konijn) ook regulier bestreden worden met alle toegestane wettelijke middelen. Indien dit niet toereikend is, kan aanvullend deze ontheffing aangevraagd worden, waarin de volgende wettelijke toegestane middelen ingezet kunnen worden: Konijn: geweer, jachtvogels, kastvallen, vangkooien, buidels, fretten, honden, kunstlicht; Vos: geweer, kastvallen, vangkooien, akoestische en elektronische lokmiddelen, honden, kunstlicht.
Indien de betreffende terreinen zich niet bevinden in een bejaagbaar veld, kan deze ontheffing om het gebruik van het geweer (al dan niet met kunstlicht) mogelijk te maken, gecombineerd worden met de Ontheffing “Terreinen kleiner dan 40 hectare” en/of de Ontheffing “Terreinen gelegen binnen de Bebouwde Kom”.

Konijnen en vossen in dijklichamen en industrieterreinen

Als deze dijklichamen en industrieterreinen deel uitmaken van een bejaagbaar veld, kan de schade op grond van enerzijds de landelijke vrijstelling indien er ergens in het werkgebied van de WBE schade optreedt of dreigt jaarrond (Vos & Konijn) of anderzijds de bejaagbaarheid tijdens het jachtseizoen (Konijn) ook regulier bestreden worden met alle toegestane wettelijke middelen. Indien dit niet toereikend is, kan aanvullend deze ontheffing aangevraagd worden, waarin de volgende wettelijke toegestane middelen ingezet kunnen worden: Konijn: geweer, jachtvogels, kastvallen, vangkooien, buidels, fretten, honden, kunstlicht, nachtzicht en geluiddemper; Vos: geweer, kastvallen, vangkooien, akoestische en elektronische lokmiddelen, honden, kunstlicht, nachtzicht en geluiddemper.
Indien de betreffende dijklichamen en industrieterreinen zich niet bevinden in een bejaagbaar veld, kan deze ontheffing om het gebruik van het geweer (al dan niet met kunstlicht) mogelijk te maken, gecombineerd worden met de Ontheffing “Terreinen kleiner dan 40 hectare” en/of de Ontheffing “Terreinen gelegen binnen de Bebouwde Kom”.

Let op:

Bij het gebruik van het geweer mag bij de bovenstaande ontheffingen aanvullend ook gebruik worden gemaakt van een geluiddemper, mits de gebruiker beschikt over een op naam gestelde schriftelijke toestemming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het onder zich hebben en gebruiken van een geluiddemper. DEZE OP NAAM GESTELDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DIENT EERST OPGESTUURD TE WORDEN NAAR DE FBE, WAARNA DE FBE SCHRIFTELIJK BEVESTIGD DAT HET GEBRUIK VAN EEN GELUIDDEMPER O.B.V. DEZE MACHTIGING IS TOEGESTAAN AAN DE PERSOON OP WIENS NAAM DE TOESTEMMING VAN HET MINISTERIE IS GEGEVEN.

Steenmarters bij overlast aan gebouwen en opstallen

De ontheffing kan op individueel niveau op basis van een goed onderbouwde aanvraag aan gemeentes worden verleend, die voor de uitvoering daarvan deskundig aangewezen personen inschakelen. Naar verwachting zal deze ontheffing niet via de WBE’s gaan lopen.
Een ontheffing voor doden wordt wordt niet afgegeven door de provincie. Wel mag de nestplaats verstoord en ontoegankelijk gemaakt worden, mits zeker is dat er geen jongen zijn en het dier niet in het nest wordt opgesloten en zal verhongeren. Bij (vermeende) aanwezigheid en overlast van een steenmarter kan men dit melden bij de gemeente. Iedere gemeente is per 2002 verantwoordelijk voor meldingen van overlast door beschermde dieren.
Bij inzet van werende middelen en het aanbieden van alternatieve verblijfsruimten buiten de woning wordt verwacht dat schade en overlast in grote mate kan worden voorkomen. Er dient rekening te worden gehouden dat bij het wegvangen van steenmarters, de opengevallen plek weer snel kan worden ingenomen door een andere marter. Wegvangen zonder toepassing van werende middelen of aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen is over het algemeen zinloos.

Konijnen en vossen op begraafplaatsen

Als deze begraafplaatsen deel uitmaken van een bejaagbaar veld, kan de schade na verleende ontheffing op grond van enerzijds de landelijke vrijstelling indien er ergens in het werkgebied van de WBE schade optreedt of dreigt jaarrond (Vos & Konijn) of anderzijds de bejaagbaarheid tijdens het jachtseizoen (Konijn) ook regulier bestreden worden met alle toegestane wettelijke middelen. Indien dit niet toereikend is, kan aanvullend deze ontheffing aangevraagd worden, waarin de volgende wettelijke toegestane middelen ingezet kunnen worden: Konijn: Kunstlicht, Fret, Jachtvogel, Hagel- en Kogelgeweer, Buidel; Vos: Kunstlicht, Kastval, Aardhond, Hagel- en Kogelgeweer.
Indien de betreffende begraafplaatsen zich niet bevinden in een bejaagbaar veld, kan deze ontheffing om het gebruik van het geweer (al dan niet met kunstlicht) mogelijk te maken, gecombineerd worden met de Ontheffing “Terreinen kleiner dan 40 hectare” en/of de Ontheffing “Terreinen gelegen binnen de Bebouwde Kom”.