Nieuwsbrief 2e kwartaal 2023 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2023 Faunabeheereenheid Limburg

Ontheffingen

De Provincie Limburg heeft eind maart een beslissing genomen op het bezwaar inzake de ontheffing Vos hobbyvee onnodig lijden. Helaas ziet de provincie geen mogelijkheid om de ontheffing voor het beheer van vossen ter bescherming van hobbyvee in stand te kunnen laten. Voor zover de ontheffing ziet op het doden van zieke of gebrekkige vossen ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden, blijft de ontheffing gelden.

Deze nieuwe ontheffing Vos onnodig lijden is sinds eind maart beschikbaar.  Met deze ontheffing kunnen duidelijk zieke Vossen, of van Hondsdolheid verdachte Vossen uit hun lijden worden verlost. Geschoten dieren moeten wél verplicht aangeboden worden bij het DWHC te Utrecht voor nader onderzoek.

 

Sluiting Jacht

Op 4 april jl. heeft de Minister voor Natuur en stikstof besloten dat ook komend jachtseizoen de jacht op Haas en Konijn in Limburg gesloten zal blijven:

Zij geeft aan dat zij verwacht dat dit zorgvuldig proces meerdere jaren gaat duren en ze daarom de afweging heeft gemaakt om voor de wildlijst de huidige regeling, waarbij jacht op Konijn landelijk niet geopend is en jacht op Haas in drie provincies (waaronder in Limburg) niet geopend is, in stand te houden voor tenminste het komende jachtseizoen.

Zie voor de volledige tekst van de “Kamerbrief stand van zaken soortenbeleid” d.d. 4 april 2023 de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/04/04/verzamelbrief-soortenbeleid

 

De ontheffing Haas gewasschade beperkte mogelijkheden is sinds medio december beschikbaar en is ter voorkoming of bestrijding van schade of overlast aan bedrijfsmatige teelt.

  1. Bedrijfsmatige teelt van houtige gewassen, koolsoorten, vollegrondsgroeten en fruitteelt in de periode van 15 oktober t/m 1 februari, alleen op percelen waar schade ontstaat of dreigt te ontstaan of tot maximaal 250 meter daarbuiten. Deze ontheffing is enkel inzetbaar indien deze teelt plaatsvindt op jaarlijks wisselende percelen.
  2. Bedrijfsmatige teelt van overige gewassen en voornoemde gewassen indien er géén wisselende teelt plaatsvindt, alleen als het schadeperceel geheel is omrasterd zoals beschreven in de Faunafonds Preventiekit. Deze ontheffing is jaarrond inzetbaar op het betreffende schadeperceel binnen het raster.

Deze ontheffing is geldig zolang de reguliere jacht op de Haas o.b.v. de landelijke wildlijst is gesloten en in de periode volgend daarop tot aan het volgende jachtseizoen. Zodra de jacht op Haas weer open is, is deze ontheffing niet meer inzetbaar.

Wanneer zich schade door de Haas voordoet of dreigt voor te gaan doen, kunt u zich per mail bij de FBE melden. Middels een checklist zal dan worden bekeken of er wordt voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze ontheffing.

 

Landelijke Vrijstelling

In de provincie Utrecht heeft een rechter bij beroep op een afgegeven Vossenafschot ontheffing bepaald dat daar de vrijstelling niet meer mag, omdat er een fout in de wet zou zitten, en landelijke vrijstellingen daarom niet geldig zouden zijn.

Hierop hebben sommige provincies gezegd dat dan ook in hun gebied afschot Vos op basis van landelijke vrijstelling niet meer zou mogen.

In Limburg is dit medio 2022 door Gedeputeerde Staten aan de FBE meegedeeld, met tevens het verzoek dit aan alle jachthouders te communiceren.

Het is echter geen bevoegdheid van GS om een landelijke vrijstelling stop te zetten, dat kan alleen de Minister of de Raad van State in uitspraak. Beide uitspraken zijn er niet, dus formeel zou je nog overal in Nederland behalve in de provincie Utrecht Vossen op basis van een landelijk vrijstelling kunnen doden met het geweer.

Echter, in Limburg heeft het College gezegd dat er mogelijk wél op zou kunnen worden gehandhaafd.

Er is dus nog momenteel steeds geen 100% duidelijkheid op dit gebied.

De Jagersvereniging heeft aangegeven ieder lid wat eventueel verbaliseerd wordt voor het doden van een Vos op basis van de landelijke vrijstelling volledig juridisch te gaan ondersteunen.

 

Monitoring

Op 1 april jl. heeft de landelijke voorjaarstelling plaatsgevonden. Wij willen iedereen die hieraan heeft deelgenomen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet.

Wij verzoeken alle WBE’s, voor zover men dat nog niet gedaan heeft, de telgegevens in FRS te registreren vóór 1 mei a.s. Zodra alle gegevens zijn verwerkt zullen deze worden gepubliceerd op de website van de FBE.

 

Kalender

10 april                       Tweede Paasdag FBE kantoor gesloten

27 april                       Koningsdag FBE kantoor gesloten

vóór 1 mei                  Registratie voorjaarstelling in FRS

5 mei                          Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten

18 mei                        Hemelvaart FBE kantoor gesloten

29 mei                        2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten

15 juli                         Zomertelling

vóór 15 augustus      Registratie zomertelling in FRS

Laatste nieuws