Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming

De nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) is ingegaan op 1 januari 2017 en heeft 3 bestaande natuurwetten samengevoegd:

  • Flora- en faunawet
  • Natuurbeschermingswet 1998
  • Boswet

De Wet natuurbescherming zorgt voor bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen. Provincies zijn grotendeels verantwoordelijk voor de natuurbescherming en het natuurbeheer. De provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen.

Op basis van de nieuwe Wet natuurbescherming is net als beheer en schadebestrijding jacht voortaan ook onderdeel van het Faunabeheerplan.

Laatste nieuws