Faunafonds

Steeds meer taken die in het verleden door de rijksoverheid gedaan werden, worden nu gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Zoals natuurbeleid (naar provincies) en de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, (naar gemeenten). Voor de twaalf provincies betekent dit een uitbreiding van taken, vooral op het gebied van natuur en informatiesystemen. Om dat werk goed, en in veel gevallen ook samen, uit te voeren, ontstond vanuit de provincies de behoefte aan een aparte uitvoeringsorganisatie. Zo werd vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar de samenwerkende provincies in zitten BIJ12 opgericht.

BIJ12, unit Faunafonds
Leidsche Veer 2
3511 SB Utrecht
tel: 085-486 2222
fax: 085-486 2233
mail: info@faunafonds.nl

Het Faunafonds is onder andere verantwoordelijk voor het uitkeren van schadevergoedingen veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten. Zij stellen aan een vergoeding wel bepaalde eisen.

De belangrijkste voorwaarden voor een tegemoetkoming in de geleden schade die altijd gelden zijn:

 • het melden van de schade bij het Faunafonds (binnen 7 werkdagen na constatering!);
 • de verantwoordelijke jager op de hoogte brengen van de schade;
 • het plaatsen van preventieve maatregelen (te zien op de site van het Faunafonds per teelt/gewas http://www.faunafonds.nl/index.asp?p=242&t=Maatregelen);
 • voor bepaalde diersoorten: het aanvragen van een ontheffing bij de FBE (uiterlijk op de dag van constatering!).

Als grondgebruiker kunt u het aanvragen van een eventueel benodigde ontheffing het beste overleggen met uw jager, dat wil zeggen, degene aan wie u toestemming heeft verleend de beheer en schadebestrijding op uw gronden uit te voeren. Deze jager weet vaak welke ontheffing er nodig is en waar deze te verkrijgen is. Meestal heeft de Wildbeheereenheid de ontheffing, en anders kan de Wildbeheereenheid, uw jager of uzelf deze aanvragen bij de Faunabeheereenheid via FRS.

Per 1 januari 2017 is in de provincie Limburg het behandelbedrag van € 300,- afgeschaft.

Het eigen risico bedraagt 5% van de getaxeerde schade met een minimum van
€ 250,- per bedrijf per jaar. Dit wil zeggen dat indien het schadebedrag in een jaar meer dan € 5.000,- uitkeerbare schade is, de 5% gaat lopen (bijvoorbeeld € 400,- eigen risico bij € 8.000,- getaxeerde schade per jaar). Daar beneden is het eigen risico altijd € 250,- per jaar.
Indien na aftrek van eigen risico een bedrag van meer dan € 50,- resteert, wordt dat bedrag uitgekeerd.
Schadebedragen beneden de € 50,- worden niet uitgekeerd, omdat de administratie-kosten voor het overmaken van dat bedrag de € 50,- overschrijden.

Het eigen risico wordt niet berekend voor landbouwschade aan gewassen door Dassen en Bevers en ook niet bij schade aan landbouwgewassen door Ganzen in de ganzenfoerageergebieden (ook wel aangewezen rustgebieden genoemd) en vogelrichtlijngebieden in de winterperiode. Schadebedragen van meer dan € 50,- worden dan uitbetaald.
Voor alle diersoorten geldt dat het Faunafonds alleen een gedeeltelijke tegemoetkoming in de schade kan uitkeren. Alleen de directe gewasschade wordt getaxeerd en komt voor een vergoeding in aanmerking, niet de tijd die iemand ermee kwijt is of gevolgschade door niet kunnen leveren aan derden.

U kunt een verzoekschrift indienen door op www.faunaschade.nl een schademelding door te zetten naar een verzoekschrift (aanvraag tegemoetkoming). Heeft u vragen over het indienen van een verzoekschrift, dan kunt u contact opnemen met het Faunafonds via 085-4862222 of infofaunafonds@bij12.nl.

Leden van de LLTB kunnen zich in de ochtenduren melden via de LLTB-infolijn: 0900-463655821 voor hulp bij het aanvragen van de schadevergoeding.

Diersoorten die schade veroorzaken en waarbij men recht heeft op een eventuele tegemoetkoming:

 • Das (geheel vergoed, zonder eigen risico van 5% van de geleden schade met een minimum van € 250,- per bedrijf per meldingsjaar en tegemoetkomingen lager dan € 50,- worden niet uitgekeerd)
 • Bever (idem)
 • Lynx
 • Europese Wilde Kat
 • Diersoorten waarvoor géén ontheffing wordt afgegeven (= kansloze soorten, zie bijgaand overzicht)
 • Sommige diersoorten die met een ontheffing bestreden kunnen worden (zie bijgaand overzicht):
  • Alternatieve verjaging / preventie
  • Ontheffing aangevraagd
  • Ontheffing gebruikt: liefst ook met afschot, in ieder geval met inspanning

Voor de volgende diersoorten moet een ontheffing worden aangevraagd om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade (zie bijgaande overzichten):

 • Diersoorten waar een ontheffing voor is, mits deze niet zijn vrijgesteld (Brandgans (in de periode 1 mei t/m 30 september), Damhert, Edelhert, Grauwe Gans, Haas (buiten jachtseizoen), Kolgans, Roek, Spreeuw, Wilde Eend (buiten jachtseizoen) en Wild Zwijn). Voor schade door Reeën aan kwetsbare teelten geldt dat deze percelen ingerasterd moeten zijn en dus niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Faunafonds, voor niet kwetsbare teelten kan men een verzoek indienen.
 • Diersoorten waar geen ontheffing voor wordt afgegeven (= kansloze soorten) bijvoorbeeld de Holenduif, Ekster, Fazant (buiten jachtseizoen), Meerkoet, Meeuw, Vlaamse Gaai, Waterhoen.

Voor de volgende diersoorten hoeft men géén ontheffing aan te vragen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade:

 • Zangvogels (o.a. Mezen)
 • Bever
 • Das
 • Wolf
 • Otter
 • Lynx

Diersoorten die schade veroorzaken en waar géén vergoeding voor is:

 • Landelijk vrijgestelde beschermde soorten voor bestrijding (art. 65 Besluit Beheer- en Schadebestrijding):
  • Canadese Gans
  • Konijn
  • Houtduif
  • Kauw
  • Zwarte Kraai
  • Vos
 • Landelijk vrijgestelde onbeschermde soorten voor bestrijding (art. 65 Besluit Beheer- en Schadebestrijding):
  • Huismuis
  • Zwarte rat
  • Bruine rat
 • Besluit vrijgestelde beschermde soorten voor bestrijding (art. 16e Besluit vrijstelling):
  • Huisspitsmuis
  • Veldmuis
  • Bosmuis
  • Mol

M.u.v. de mol mogen bovenstaande vrijgestelde diersoorten het gehele jaar geschoten worden in het kader van beheer/schadebestrijding van zonsopgang tot zonsondergang.

 • Alle jachtsoorten binnen het jachtseizoen:
 • Haas (15-10 t/m 31-12)
 • Fazantenhaan (15-10 t/m 31-1)
 • Fazantenhen (15-10 t/m 31-12)
 • Wilde eend (15-8 t/m 31-1)
 • Houtduif (15-10 t/m 31-1) *
 • Konijn (15-8 t/m 31-1)*

* Gehele jaar bejaagbaar in het kader van beheer/schadebestrijding o.b.v. de landelijke vrijstelling.

 • Alle soorten met een opdracht (bever en muskusratten in Limburg).

Sinds 17 juli 2009 is door de Provincie een opdracht gegeven voor de volgende exoten en verwilderde dieren:

 • Nijlgans
 • Rosse Stekelstaart

Het doden van exoten en verwilderde dieren is zonder aanwijzing niet toegestaan volgens LNV.