Inheemse diersoorten

Inheemse diersoorten

Het Faunabeheerplan Limburg van de Faunabeheereenheid Limburg komt voort uit regelgeving van de Flora- en Faunawet die per 1 april 2002 in werking is getreden. Het primaire uitgangspunt van deze wet is bescherming van soorten, met de mogelijkheid in te grijpen in de stand van diersoorten vanwege een redelijk doel. Alle wilde zoogdieren (met uitzondering van zwarte rat, bruine rat, en huismuis) die van nature in Nederland voorkomen, en alle vogelsoorten die van nature op het grondgebied van de Europese Unie voorkomen zijn beschermd. Het is in principe verboden deze diersoorten opzettelijk te verontrusten, te van­gen, te verwonden of te doden, noch is het toestaan hun holen, nesten en andere voortplan­tings- en of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen, of hun eieren te zoeken of te rapen.

Laatste nieuws