Exoten & Verwilderde dieren

Exoten & Verwilderde dieren

Tot eind 2008 was het in overeenstemming met het Exoten & Verwilderde (gedomesticeerde) dierenbeleid in Nederland toegestaan dergelijke diersoorten met alle middelen te bestrijden. Exoten en verwilderde gedomesticeerde dieren werden niet door de Flora- en Faunawet beschermd. Door een herziene uitleg van de wetstekst was het op een gegeven moment niet meer toegestaan het geweer hiervoor te gebruiken. Alternatieve methoden waren niet effectief, niet gewenst of niet uitvoerbaar (bijvoorbeeld vangen en met blote handen doden). De provincie kon echter een aanwijzing afgeven om toch de inzet van het geweer of andere middelen mogelijk te maken. De provincie heeft op dit moment de volgende aanwijzingsbesluiten genomen:

  1. Aanwijzing van provinciale muskusrattenbestrijders als personen die op alle gronden in de provincie Limburg muskusratten mogen bestrijden met vang­kooien en klemmen;
  2. Aanwijzing van jachtaktehouders en valkeniers als personen die de volgende diersoorten mogen vangen en doden met het geweer, jachtvogel en/of vangkooi ( 10 november 2009):

EXOTEN:

  • Nijlgans (Alopochen aegypticus);
  • Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis): Met de ingang van de Wet natuurbescherming kan en moet de provincie opdracht verlenen om bepaalde middelen (zoals geweer of vangkooi buiten gebouwen) inzetbaar te maken voor het beheren  van populaties exoten en verwilderde dieren. De FBE Limburg is gevraagd een faunabeheerplan op te stellen voor diersoorten uit deze categorie, op basis waarvan indien dat gewenst en nodig is het gecoördineerder beheer kan worden uitgevoerd.

Laatste nieuws