Exoten & Verwilderde dieren

Exoten & Verwilderde dieren

Exoten

Exoten zijn planten- en diersoorten die niet van nature in Nederland voorkomen, maar die door menselijk handelen bewust of onbewust in de Nederlandse natuur terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door ontsnapping uit gevangenschap, opzettelijk loslaten, via het meeliften op voertuigen of via de handel. Een aantal soorten overleeft en plant zich voort. Meestal leidt dit niet tot problemen. Maar wanneer deze uitheemse soort nadelige gevolgen heeft voor de inheemse planten- en diersoorten dan wordt deze beschouwd als invasieve exoot. Invasieve exoten kunnen inheemse soorten verdringen of de omgeving voor deze soorten ongeschikt maken. Daarnaast kunnen invasieve exoten ook landbouwschade veroorzaken, gebouwen of andere constructies aantasten, de doorstroming van watergangen belemmeren, de erosiebestendigheid van dijken ondermijnen of ziektes overbrengen. Op Europees niveau is regelgeving opgesteld voor het omgaan met invasieve exoten.

De EU-exotenverordening vereist maatregelen om de introductie, vestiging, verspreiding en ongewenste effecten van invasieve exoten op de inheemse biodiversiteit te voorkomen of te beperken. De in dit besluit genoemde soorten staan op de Unielijst van invasieve exoten, waardoor er een verplichting is om maatregelen te treffen om deze dieren te beheersen of de gehele populatie te verwijderen om (toekomstige) schade aan de inheemse biodiversiteit te beperken of te voorkomen.

Voor zowel de Beverrat als de Muskusrat, beiden exoten, is door de provincie Limburg een Opdracht / Omgevingsvergunning gegeven, in het belang van het voorkómen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

Vanaf 12 oktober 2022 is er een Opdracht / Omgevingsvergunning voor de Wasbeer beschikbaar. Naast vanginrichtingen mag o.a. ook het geweer worden ingezet. Er mag echter geen Wasbeer in het veld worden geschoten in de periode van 15 maart tot 1 september.

Vanaf 15 december 2023 is er een Opdracht / Omgevingsvergunning Invasieve Exoten beschikbaar. Naast vanginrichtingen, vangmiddelen en het geweer mogen nog diverse aanvullende middelen (die per soort verschillen) worden ingezet voor het vangen en doden van de volgende Invasieve Exoten:

 • Amerikaanse voseekhoorn
 • Grijze eekhoorn
 • Heilige ibis
 • Huiskraai
 • Indische mangoeste
 • Muntjak
 • Nijlgans
 • Pallas’ eekhoorn
 • Rode neusbeer
 • Rosse stekelstaart
 • Siberische grondeekhoorn
 • Treurmaina
 • Wasbeerhond

Ter verduidelijking treft u via deze link Extra informatie opdracht ontheffing Exoten 14-12-2023 een folder aan met daarin foto’s en aanvullende informatie per diersoort.

 

Verwilderde dieren

Sommige ontsnapte of opzettelijk losgelaten gedomesticeerde dieren kunnen overleven en zich voortplanten in de natuur, de zogenaamde Verwilderde dieren. Deze soorten, en hun nakomelingen, zijn niet beschermd onder de Omgevingswet. Verwilderde dieren kunnen een onderdeel zijn van het ecosysteem, bijvoorbeeld als prooi. Ze kunnen echter ook schade veroorzaken.

Verwilderd Damhert

Het Damhert is een beschermde soort in Nederland. In Nederland komt het Damhert voor in meerdere vrij levende grote en kleine populaties en in gevangenschap in parken. In Limburg worden af en toe loslopende of aangereden damherten gemeld, maar omdat het Damhert zich niet op eigen kracht in Limburg heeft gevestigd en het geen natuurlijk verspreidingsgebied in Limburg heeft, betreft het Verwilderde Damherten.

Vanaf 30 mei 2022 is er een Opdracht / Omgevingsvergunning voor het Verwilderd Damhert beschikbaar in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, bossen en vee, ter bescherming van flora en fauna en instandhouding van de natuurlijke habitats en ter voorkóming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. Naast vanginrichtingen en het geweer mogen nog diverse aanvullende middelen worden ingezet voor het vangen en doden van een Verwilderd Damhert.

Verwilderde Rotsduif

In Nederland en het buitenland zijn Rotsduiven gedomesticeerd om te dienen als Postduif. Deze gedomesticeerde variant is later weer verwilderd tot Verwilderde Rotsduif. Verwilderde Rotsduiven leven in de omgeving van mensen, zoals steden, industriële gebouwen en veehouderijen.

Sinds 8 april 2022 is er een Opdracht / Omgevingsvergunning voor de Verwilderde Rotsduif beschikbaar ter voorkóming van schade of overlast en in het belang van de volksgezondheid. Hierbij mag het geweer worden ingezet.

Laatste nieuws

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).