Ontheffing

Ontheffing

Voor de meeste schadesoorten is een ontheffing nodig om ze te mogen verstoren of doden. Deze ontheffingen wordt veelal door de provincie verleend aan de Faunabeheereenheid (FBE) op basis van een faunabeheerplan. De FBE schrijft deze ontheffing in eerste instantie door naar de wildbeheereenheid (WBE) waarbinnen deze schade voorkomt of dreigt voor te gaan komen. De wildbeheereenheid coördineert de inzet van de ontheffing in haar werkgebied en helpt de grondgebruiker zo om schade te voorkomen. Een grondgebruiker of jachthouder kan ook buiten de wildbeheereenheid om een ontheffing bij de FBE aanvragen. Wel worden dan dezelfde eisen aan bijvoorbeeld de rapportage gesteld als aan de wildbeheereenheden, omdat het voor de FBE belangrijk is te weten hoe van de ontheffing gebruik is gemaakt.

Het is van groot belang om afschot- en telgegevens te hebben, dit ter onderbouwing van nieuwe faunabeheerplannen.

In FRS kunt u bij Algemene – en Perceelsgebonden Machtigingen zien van welke diersoort een ontheffing voorhanden is.
De FBE benadrukt om eerst de ontvangen Machtiging en de provinciale ontheffing aandachtig door te lezen, voordat men gebruik gaat maken van de ontheffing.

Diersoorten waar een ontheffing voor is:
Bever, Brandgans, Bruine Rat, Das, Edelhert, Grauwe Gans, Haas, Huismuis, Kauw, Kolgans, Konijn, Reewild, Roek, Spreeuw, Verwilderd Damhert, Verwilderde Duif, Verwilderde Rotsduif, Vos, Wasbeer, Wild Zwijn, Zwarte Kraai en Zwarte Rat.

Overzicht één-loket-ontheffingen

2021-02 Terreinen kleiner dan 40 hectare
2021-03 Lijnvormige elementen
2021-04 Terreinen gelegen binnen de bebouwde kom

Alle hierboven vermelde ontheffingen zijn door de provincie afgegeven voor de periode t/m 31 december 2026. De FBE zal op aanvraag van diverse instanties (t.w. gemeentes, waterschappen, defensie, wbe’s e.d.) de ontheffingen voor een bepaalde tijd doorschrijven. Wij zullen indien mogelijk trachten de ontheffingen via de WBE’s te laten lopen, dit i.v.m. de coördinerende rol van de WBE’s. In sommige gevallen is dit echter niet altijd mogelijk, daar bepaalde locaties niet binnen het werkgebied van een WBE vallen.

Terreinen kleiner dan 40 hectare

Voor het verkrijgen van een ontheffing kleiner dan 40 hectare moet worden aangetoond dat het onmogelijk is een bejaagbaar veld te maken, bijvoorbeeld door fysieke beperkingen, dus door de ligging ten opzichte van onbejaagbare objecten als snelwegen, waterwegen breder dan 10 meter of bebouwde kommen en industrieterreinen e.d.
Onbejaagbaarheid doordat aanpalende grondgebruikers geen grondgebruikersverklaring willen afgeven, of onmin tussen aanpalende jachtaktehouders zal normaliter geen reden zijn om de ontheffing vrij te geven.
De ontheffing zal alleen door de provincie worden vrijgegeven na controle door een veldmedewerker van de provincie.
Deze ontheffing kan gecombineerd worden met andere ontheffingen.

40 ha lijnvormige percelen

Van deze ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt om het gebruik van het geweer mogelijk te maken op langgerekte (lijnvormige) percelen zoals watergangen of infrastructuur in combinatie met een ontheffing of opdracht voor het doden van beschermde dieren op grond van het faunabeheerplan 2020-2026.

Terreinen gelegen binnen de bebouwde kom

Het gebruik van het geweer op basis van deze toestemming is pas toegestaan na overleg met de lokale politie over een veilige toepassing ervan binnen de bebouwde kom.
De ontheffing zal alleen door de provincie worden vrijgegeven na controle door een veldmedewerker van de provincie.
Deze ontheffing kan gecombineerd worden met andere ontheffingen.

Wanneer de Faunabeheereenheid geen ontheffing heeft voor een bepaalde diersoort en deze veroorzaakt wel schade aan landbouwgewassen, dan kan men een aanvraag buiten het faunabeheerplan hiervoor indienen via de Faunabeheereenheid (info@fbelimburg.nl) bij de provincie Limburg.

Indien u in aanmerking wil komen voor een schadevergoeding van het Faunafonds, dient u altijd eerst een ontheffing te hebben aangevraagd.

Alleen voor holenduiven en knobbelzwanen wordt uw aanvraag niet gehonoreerd door de provincie Limburg, aangezien zij van mening zijn dat er andere bevredigende oplossingen bestaan om deze diersoort te verjagen.

Laatste nieuws