Ontheffing

Ontheffing

Voor de meeste schadesoorten is een ontheffing nodig om ze te mogen verstoren of doden. Deze ontheffingen wordt veelal door de provincie verleend aan de Faunabeheereenheid (FBE) op basis van een faunabeheerplan. De FBE schrijft deze ontheffing in eerste instantie door naar de wildbeheereenheid (WBE) waarbinnen deze schade voorkomt of dreigt voor te gaan komen. De wildbeheereenheid coördineert de inzet van de ontheffing in haar werkgebied en helpt de grondgebruiker zo om schade te voorkomen. Een grondgebruiker of jachthouder kan ook buiten de wildbeheereenheid om een ontheffing bij de FBE aanvragen. Wel worden dan dezelfde eisen aan bijvoorbeeld de rapportage gesteld als aan de wildbeheereenheden, omdat het voor de FBE belangrijk is te weten hoe van de ontheffing gebruik is gemaakt.

Het is van groot belang om afschot- en telgegevens te hebben, dit ter onderbouwing van nieuwe faunabeheerplannen.

In FRS kunt u bij Algemene – en Perceelsgebonden Machtigingen zien van welke diersoort een ontheffing voorhanden is.
De FBE benadrukt om eerst de ontvangen Machtiging en de provinciale ontheffing aandachtig door te lezen, voordat men gebruik gaat maken van de ontheffing.

Diersoorten waar een ontheffing voor is:
Bever, Brandgans, Bruine Rat, Das, Edelhert, Grauwe Gans, Huismuis, Kauw, Kolgans, Konijn, Reewild, Roek, Spreeuw, Steenmarter, Verwilderde Duif, Vos, Wasbeer, Wild Zwijn, Zwarte Kraai en Zwarte Rat.

Met ingang van 1 november 2011 is de FBE het aanspreekpunt voor een aantal ontheffingen welke tot nu toe nog rechtstreeks bij de provincie werden aangevraagd en afgegeven. Hierdoor kunnen alle fauna gerelateerde provinciale ontheffingen (met uitzondering van de ontheffingen voor veiligheid rond luchthavens) via één loket worden afgehandeld.

Overzicht ontheffingen

Nummer deelontheffing Eén-Loket-Functie ontheffingen

2015-04 Terreinen kleiner dan 40 hectare
2018-04 40 ha lijnvormige percelen
2015-05 Terreinen gelegen binnen de bebouwde kom
2015-06 Vogels in gebouwen (Volksgezondheid)
2015-21 Vos Sport-, Recreatie en Evenemententerreinen
2015-22 Vos Dijklichamen en Industrieterreinen
2015-23 Steenmarters Verontrusten, Vangen en verplaatsen
2015-25 Konijn Sport-, Recreatie en Evenemententerreinen
2015-26 Konijn Dijklichamen en Industrieterreinen
2017-01 Konijnen en vossen op begraafplaatsen

Alle hierboven vermelde ontheffingen zijn door de provincie afgegeven voor de periode t/m 5 juli 2020. De FBE zal op aanvraag van diverse instanties (t.w. gemeentes, waterschappen, defensie, wbe’s e.d.) de ontheffingen voor een bepaalde tijd doorschrijven. Wij zullen indien mogelijk trachten de ontheffingen via de WBE’s te laten lopen, dit i.v.m. de coördinerende rol van de WBE’s. In sommige gevallen is dit echter niet altijd mogelijk, daar bepaalde locaties niet binnen het werkgebied van een WBE vallen.

Terreinen kleiner dan 40 hectare

Voor het verkrijgen van een ontheffing kleiner dan 40 hectare moet worden aangetoond dat het onmogelijk is een bejaagbaar veld te maken, bijvoorbeeld door fysieke beperkingen, dus door de ligging ten opzichte van onbejaagbare objecten als snelwegen, waterwegen breder dan 10 meter of bebouwde kommen en industrieterreinen e.d.
Onbejaagbaarheid doordat aanpalende grondgebruikers geen grondgebruikersverklaring willen afgeven, of onmin tussen aanpalende jachtaktehouders zal normaliter geen reden zijn om de ontheffing vrij te geven.
De ontheffing zal alleen door de provincie worden vrijgegeven na controle door een veldmedewerker van de provincie.
Deze ontheffing kan gecombineerd worden met andere ontheffingen (bijv. sportvelden).

40 ha lijnvormige percelen

Van deze ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt om het gebruik van het geweer mogelijk te maken op langgerekte (lijnvormige) percelen zoals watergangen of infrastructuur in combinatie met een ontheffing of opdracht voor het doden van beschermde dieren op grond van het faunabeheerplan 2015-2020.

Terreinen gelegen binnen de bebouwde kom

Het gebruik van het geweer op basis van deze toestemming is pas toegestaan na overleg met de lokale politie over een veilige toepassing ervan binnen de bebouwde kom.
De ontheffing zal alleen door de provincie worden vrijgegeven na controle door een veldmedewerker van de provincie.
Deze ontheffing kan gecombineerd worden met andere ontheffingen (bijv. sportvelden).

Vogels in gebouwen (Volksgezondheid)

Van deze ontheffing mag gebruik worden gemaakt  ter bestrijding van risico’s voor de volksgezondheid en openbare veiligheid welke kunnen ontstaan doordat vogels geraken in gebouwen waar voedsel of geneesmiddelen worden geproduceerd of verwerkt, dan wel geraken in verzorgingshuizen, verpleeginstellingen, ziekenhuizen of medische centra. Deze ontheffing mag alleen worden gebruikt door een gespecialiseerd dierschadebedrijf.

Konijnen en vossen op sport-, recreatie en evenemententerreinen

Als deze terreinen deel uitmaken van een bejaagbaar veld, kan de schade op grond van enerzijds de landelijke vrijstelling indien er ergens in het werkgebied van de WBE schade optreedt of dreigt jaarrond (Vos & Konijn) of anderzijds de bejaagbaarheid tijdens het jachtseizoen (Konijn) ook regulier bestreden worden met alle toegestane wettelijke middelen. Indien dit niet toereikend is, kan aanvullend deze ontheffing aangevraagd worden, waarin de volgende wettelijke toegestane middelen ingezet kunnen worden: Konijn: geweer, jachtvogels, kastvallen, vangkooien, buidels, fretten, honden, kunstlicht; Vos: geweer, kastvallen, vangkooien, akoestische en elektronische lokmiddelen, honden, kunstlicht.
Indien de betreffende terreinen zich niet bevinden in een bejaagbaar veld, kan deze ontheffing om het gebruik van het geweer (al dan niet met kunstlicht) mogelijk te maken, gecombineerd worden met de Ontheffing “Terreinen kleiner dan 40 hectare” en/of de Ontheffing “Terreinen gelegen binnen de Bebouwde Kom”.

Konijnen en vossen in dijklichamen en industrieterreinen

Als deze dijklichamen en industrieterreinen deel uitmaken van een bejaagbaar veld, kan de schade op grond van enerzijds de landelijke vrijstelling indien er ergens in het werkgebied van de WBE schade optreedt of dreigt jaarrond (Vos & Konijn) of anderzijds de bejaagbaarheid tijdens het jachtseizoen (Konijn) ook regulier bestreden worden met alle toegestane wettelijke middelen. Indien dit niet toereikend is, kan aanvullend deze ontheffing aangevraagd worden, waarin de volgende wettelijke toegestane middelen ingezet kunnen worden: Konijn: geweer, jachtvogels, kastvallen, vangkooien, buidels, fretten, honden, kunstlicht, nachtzicht en geluiddemper; Vos: geweer, kastvallen, vangkooien, akoestische en elektronische lokmiddelen, honden, kunstlicht, nachtzicht en geluiddemper.
Indien de betreffende dijklichamen en industrieterreinen zich niet bevinden in een bejaagbaar veld, kan deze ontheffing om het gebruik van het geweer (al dan niet met kunstlicht) mogelijk te maken, gecombineerd worden met de Ontheffing “Terreinen kleiner dan 40 hectare” en/of de Ontheffing “Terreinen gelegen binnen de Bebouwde Kom”.

Let op:

Bij het gebruik van het geweer mag bij de bovenstaande ontheffingen aanvullend ook gebruik worden gemaakt van een geluiddemper, mits de gebruiker beschikt over een op naam gestelde schriftelijke toestemming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het onder zich hebben en gebruiken van een geluiddemper. DEZE OP NAAM GESTELDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DIENT EERST OPGESTUURD TE WORDEN NAAR DE FBE, WAARNA DE FBE SCHRIFTELIJK BEVESTIGD DAT HET GEBRUIK VAN EEN GELUIDDEMPER O.B.V. DEZE MACHTIGING IS TOEGESTAAN AAN DE PERSOON OP WIENS NAAM DE TOESTEMMING VAN HET MINISTERIE IS GEGEVEN.

Steenmarters bij overlast aan gebouwen en opstallen

De ontheffing kan op individueel niveau op basis van een goed onderbouwde aanvraag aan gemeentes worden verleend, die voor de uitvoering daarvan deskundig aangewezen personen inschakelen. Naar verwachting zal deze ontheffing niet via de WBE’s gaan lopen.
Een ontheffing voor doden wordt wordt niet afgegeven door de provincie. Wel mag de nestplaats verstoord en ontoegankelijk gemaakt worden, mits zeker is dat er geen jongen zijn en het dier niet in het nest wordt opgesloten en zal verhongeren. Bij (vermeende) aanwezigheid en overlast van een steenmarter kan men in Limburg contact opnemen met de firma BDL Bestra. Zij zijn te bereiken via de mail info@bdl-bestra.nl of per telefoon 046-433 39 77.  Zij geven advies en bieden zo mogelijk hulp bij verjaging. Bij inzet van werende middelen en het aanbieden van alternatieve verblijfsruimten buiten de woning wordt verwacht dat schade en overlast in grote mate kan worden voorkomen. Er dient rekening te worden gehouden dat bij het wegvangen van steenmarters, de opengevallen plek weer snel kan worden ingenomen door een andere marter. Wegvangen zonder toepassing van werende middelen of aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen is over het algemeen zinloos.

Konijnen en vossen op begraafplaatsen

Als deze begraafplaatsen deel uitmaken van een bejaagbaar veld, kan de schade na verleende ontheffing op grond van enerzijds de landelijke vrijstelling indien er ergens in het werkgebied van de WBE schade optreedt of dreigt jaarrond (Vos & Konijn) of anderzijds de bejaagbaarheid tijdens het jachtseizoen (Konijn) ook regulier bestreden worden met alle toegestane wettelijke middelen. Indien dit niet toereikend is, kan aanvullend deze ontheffing aangevraagd worden, waarin de volgende wettelijke toegestane middelen ingezet kunnen worden: Konijn: Kunstlicht, Fret, Jachtvogel, Hagel- en Kogelgeweer, Buidel; Vos: Kunstlicht, Kastval, Aardhond, Hagel- en Kogelgeweer.
Indien de betreffende begraafplaatsen zich niet bevinden in een bejaagbaar veld, kan deze ontheffing om het gebruik van het geweer (al dan niet met kunstlicht) mogelijk te maken, gecombineerd worden met de Ontheffing “Terreinen kleiner dan 40 hectare” en/of de Ontheffing “Terreinen gelegen binnen de Bebouwde Kom”.

Wanneer de Faunabeheereenheid geen ontheffing heeft voor een bepaalde diersoort en deze veroorzaakt wel schade aan landbouwgewassen, dan kan men een aanvraag buiten het faunabeheerplan hiervoor indienen via de Faunabeheereenheid (info@fbelimburg.nl) bij de provincie Limburg.

Indien u in aanmerking wil komen voor een schadevergoeding van het Faunafonds, dient u altijd eerst een ontheffing te hebben aangevraagd.

Alleen voor holenduiven en knobbelzwanen wordt uw aanvraag niet gehonoreerd door de provincie Limburg, aangezien zij van mening zijn dat er andere bevredigende oplossingen bestaan om deze diersoort te verjagen.

Laatste nieuws