Grondgebruikersverklaring en Jachthuurovereenkomst

Grondgebruikersverklaring en Jachthuurovereenkomst

Jacht

Wanneer een jachthuurovereenkomst (voor minimaal 6 en maximaal 12 jaar) is gesloten tussen een jachtaktehouder en grondeigenaar of pachter, dan blijft deze overeenkomst geldig, ook bij verkoop van de grond (“huurbescherming”), zelfs als dit nog vlak voor de verkoop verlengd is. Dat betekent dat de jager gedurende de looptijd van de jachthuurovereenkomst de oppervlakte van deze gronden mag meetellen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit (1 akte per 40 hectare), en dat hij in het jachtseizoen (wisselt enigszins per diersoort) de gronden mag betreden en de vijf bejaagbare soorten mag bestrijden met behulp van het geweer en vangkooien.

Verkoop van de grond

Normaliter zou een notaris bij overdracht van de grond door de verkopende partij geïnformeerd moeten zijn of er een “beklemming” is, zoals een recht van overpad, of bijvoorbeeld jachtrecht wat verhuurd is, omdat dit van invloed kan zijn op de prijs en op het beoogde gebruik door de nieuwe eigenaar.
Wanneer dit niet het geval is dan is het vaak erg moeilijk te constateren wie in gebreke is gebleven deze informatie openbaar te maken: de makelaar, de notaris of de verkopende partij en naderhand eventueel iemand aansprakelijk te stellen.

De jager heeft met de jachthuurovereenkomst geen grondgebruikersverklaring nodig van de grondeigenaar of de eventuele pachter om te mogen jagen. Middels de jachthuurovereenkomst heeft hij het recht de gronden in het jachtseizoen te betreden, te handelen en de diersoorten te “oogsten” naar eigen goeddunken.

Vaak maakt een grondgebruikersverklaring wel onderdeel uit van een jachthuurovereenkomst.

Beheer- en schadebestrijding

Beheer- en schadebestrijding is alleen mogelijk wanneer de jachtaktehouder een grondgebruikersverklaring heeft, al dan niet met voorwaarden daaraan gekoppeld. Wanneer de jachtaktehouder buiten het jachtseizoen de jachtsoorten wil bestrijden of andere diersoorten (bijvoorbeeld Ree of Wild zwijn) dan moet hij altijd de grondgebruikersverklaring van de HUIDIGE eigenaar (of eventueel de pachter indien de grond verpacht is) hebben.

LET OP: als de grond verpacht is, ligt het recht van schadebestrijding en beheer ALTIJD bij de PACHTER, ook als er een natuurpacht is afgesproken (met meestal een lagere prijs per hectare).
Bij natuurpacht kan hij dan alleen geen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor wildschade door BIJ12 (dat wordt dan geacht gecompenseerd te zijn door de lagere pachtprijs).

Laatste nieuws

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).