Nieuwsbrief 1e kwartaal 2020 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2020 Faunabeheereenheid Limburg

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.

De heer Hermanussen van de Natuur en Milieufederatie Limburg en mevrouw Görtz van de LLTB zijn tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 18 december jl. aangetreden als nieuwe bestuursleden binnen het FBE bestuur.

 

Nieuwe Faunabeheerplannen

De faunabeheerplannen voor Hoefdieren en Watervogels zijn afgerond en er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen voor Overige Zoogdieren, Overige Vogels en Jachtvrij Natuurgebied / Onderzoek Alternatieve Beheermethoden.

 

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de wildsoorten binnen 1 maand na sluiting jachtseizoen, en voor de vrijstelling 1x per kwartaal. Voor al het overig afschot dat via ontheffingen geschiedt geldt de verplichting deze uiterlijk in de maand januari te registreren over de periode van het voorafgaande kalenderjaar of binnen één maand na beëindiging van een ontheffing.

 

Waarnemingen zoogdieren

Graag willen wij u eraan herinneren dat waarnemingen van zoogdieren gedurende het gehele jaar in FRS kunnen worden geregistreerd. Hier kunnen waarnemingen binnen uw WBE worden geregistreerd van de volgende diersoorten: Beverrat, Muskusrat, Verwilderde Kat, Muntjak, Amerikaanse nerts, Wasbeer en Wasbeerhond. Indien mogelijk zouden wij graag bewijsmateriaal willen ontvangen, zoals bijvoorbeeld foto’s. Wij verzoeken u uw leden te vragen de waarnemingen van de hierboven genoemde zoogdieren aan u door te geven zodra ze deze hebben waargenomen, zodat u deze kunt registreren. Hierdoor is er beter inzicht in waar bijvoorbeeld Wasberen zitten, zodat daar gericht actie op ondernomen kan worden.

 

Wasbeer

Tot op heden zijn er diverse Wasberen gevangen in Limburg, waarvan het merendeel besmet was met de wasberen-spoelworm. Al deze dieren zijn naar de opvang van Stichting AAP gebracht.

Op 3 locaties is de ontheffing tot afschot afgeven, hiermee zijn tot op heden nog geen resultaten geboekt.

 

Exoten Ganzendag

Op zaterdag 29 februari a.s. zal door de FBE de Exoten Ganzendag worden georganiseerd, om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg voordat het broedseizoen aanvangt. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere faunabeheerplan waarbij de streefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn.

Wij verzoeken iedere WBE om aan het eind van deze bestrijdingsdag de resultaten in FRS te registreren. Het is van belang dat u de datum van 29 februari kiest tijdens het registreren van de afschotgegevens, zodat wij daarna exact weten wat de reductie van deze diersoorten die dag is geweest.

 

Geluiddemper

Afgelopen najaar hebben wij van het Ministerie van Justitie de ontheffing voor 66 jachtaktehouders in Limburg gekregen.

Met de aanvragers wordt nu 1 op1 de procedure voor verkrijging van verlof van de politie verder afgehandeld.

Indien men zich wél had aangemeld, maar op 31 januari 2020 géén mail hierover van de FBE Limburg heeft gekregen, controleer dan de Spam folder / Ongewenste mail folder van uw mail-programma, of neem dan contact op met de FBE Limburg.

 

Ontheffing

Grauwe ganzen

Vanaf 1 t/m 14 februari a.s. zullen wij voor alle WBE’s in zowel Noord- als Zuid-Limburg de Algemene Machtiging Koppelvormende Grauwe ganzen in FRS beschikbaar stellen. Voor Midden-Limburg valt het afschot van koppelvormende Grauwe ganzen in de periode 1 t/m 14 februari binnen de Grauwe ganzenontheffing jaarrond.

Onder koppelvormende Grauwe ganzen wordt verstaan ‘gepaarde Grauwe ganzen die in de buurt van potentieel broedgebied samen zitten of vliegen, te onderscheiden zijn van de groep en enige mate van afstand houden tot andere ganzen’. Deze ontheffing mag NIET worden ingezet in de vastgestelde winterrustgebieden (1 november t/m 14 mei). De zomergedooggebieden zijn inmiddels in geheel Limburg komen te vervallen.

Vanaf 15 februari a.s. zullen wij voor alle WBE’s in zowel Noord- als Zuid-Limburg de Algemene Machtiging Grauwe ganzen in FRS beschikbaar stellen. Deze ontheffing is geldig t/m 31 oktober a.s. Daarnaast heeft het Maasplassengebied een jaarrond ontheffing Grauwe gans.

 

Vangkooi Wild zwijn 2020 buiten leefgebied

Vanaf 1 februari 2020 is de ontheffing Vangkooi Wild zwijn 2020 buiten leefgebied beschikbaar als Gebiedsgebonden Machtiging in frs. Deze kan door individuele jachthouders worden aangevraagd bij de FBE.

Separaat wordt een mail met alle voorschriften voor het mogen inzetten van een vangkooi naar iedere WBE gestuurd. Wij verzoeken een ieder deze mail naar alle leden door te sturen, zodat iedereen hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Er is een Werkwijze Vangkooi Wild zwijn met gebruikersinstructies opgesteld en deze wordt bij de doorschrijving van de ontheffing bijgevoegd.

 

Kalender

vóór 31 januari           Rapportage ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzing 2019 in FRS

vóór 29 februari         Rapportage wildsoorten

1 t/m 14 februari       Algemene Machtiging koppelganzen

vanaf 15 februari        Algemene Machtiging Grauwe gans Noord- en Zuid-Limburg

(Maasplassengebied heeft een jaarrond ontheffing grauwe gans)

24 februari                 Carnavalsmaandag FBE kantoor gesloten

29 februari                 Exotendag (achteraf registratie afschot in FRS)

maart/april                 Reewildtelling

4 april                         Voorjaarstelling

vóór 7 april                 Registratie reewildtelling in FRS

13 april                       2e Paasdag FBE kantoor gesloten

27 april                       Koningsdag FBE kantoor gesloten

vóór 1 mei                  Registratie voorjaarstelling in FRS

5 mei                          Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten

Laatste nieuws