Nieuwsbrief 1e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Wijziging FBE bezetting

Er heeft een wijziging binnen het secretariaat van de FBE plaatsgevonden. Lisette de Hoop heeft een andere baan gevonden en heeft daarom per 1 januari jl. haar contract bij de FBE Limburg opgezegd nadat ze twee jaar lang heeft meegeschreven aan het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026.

Op 1 april a.s. zal Sanne Hoevens in dienst treden in de functie van algemeen projectmedewerker ter ondersteuning van het FBE Limburg secretariaat.

 

Faunabeheerplannen 2020-2026

Het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026 is in december jl. door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Achter de schermen wordt er door de provincie hard gewerkt aan het opstellen van nieuwe ontheffingen voor de komende 6 jaren gebaseerd op het nieuwe faunabeheerplan. Deze zullen uiterlijk 1 april a.s. of wanneer deze op een later tijdstip geldig zijn beschikbaar worden gesteld.

 

Exoten Ganzendag

Op zaterdag 20 februari a.s. zal door de FBE de Exoten Ganzendag worden georganiseerd, om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg voordat het broedseizoen aanvangt. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere faunabeheerplan waarbij de streefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn.

Wij verzoeken iedere WBE om aan het eind van deze bestrijdingsdag de resultaten in FRS te registreren. Het is van belang dat u de datum van 20 februari kiest tijdens het registreren van de afschotgegevens, zodat wij daarna exact weten wat de reductie van deze diersoorten die dag is geweest.

  

Avondklok

Op 26 januari jl. is onderstaand kader betreffende het faunabeheer tijdens de avondklok gedeeld door LNV, graag dit aan uw achterban doorgeven.

Voor dit moment is er enkel noodzaak gezien voor het beheer van Wilde Zwijnen en de afhandeling van valwild.

Beheer van andere soorten tussen 21:00 uur en 4:30 uur is vooralsnog uitgesloten.

Afschot van andere dieren dan Wild zwijn (bijvoorbeeld Vos predatorenbeheer) kan dus alleen vóór 21:00 uur, of ná 4:30 uur.

Hieronder de officiële informatie, en de locatie waar de formulieren kunnen worden gevonden:

 1. Jagers kunnen zelf een werkgeververklaring invullen voor het uitvoeren van noodzakelijk wildbeheer

In de regeling avondklok (art 5 lid 2) is rekening gehouden met noodzakelijke beroepsmatige werkzaamheden door een persoon die zelfstandige is of een persoon zonder werkgever. In dat geval, zegt de regeling, dient die persoon zelf de werkgeversverklaring te tekenen. Jagers die noodzakelijk wildbeheer uitvoeren kunnen dus zelf een werkgeversverklaring invullen. Deze geeft hun dan de mogelijkheid om de noodzakelijke werkzaamheden ook tijdens de avondklokuren uit te voeren. De regeling avondklok is hier te vinden: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4191.html. De werkgeversverklaring bereikt u via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok.

 

 1. Uitsluitend het beheer van wilde zwijnen wordt op dit moment noodzakelijk geacht

Het ministerie en de provincies benadrukken het belang van het voortzetten van het beheer van wilde zwijnen in de avond en nacht om de aantallen te reduceren en zodoende de kans van introductie van Afrikaanse varkenspest zo klein mogelijk te maken. Ook het afhandelen van door een aanrijding gewond geraakt wild (valwild) wordt als een noodzakelijkheid gezien. Voor andere vormen van wildbeheer die tijdens de uren van avondklok plaatsvinden wordt geen uitzondering gemaakt. In het geval dat de avondklok ook na 9 februari 2021 zal blijven gelden, zal dit opnieuw bekeken worden.

 

 Ontheffingen

Een aantal ontheffingen zijn inmiddels per 1 januari jl. beschikbaar gesteld.

Dit betreft de volgende ontheffingen:

 1. Wild zwijn basis ontheffing als Algemene Machtiging
 2. Vos predatorenbeheer als algemene Machtiging, bestaande uit:
 3. Weidevogel
 4. Hamster
 5. Patrijs
 6. Diverse Ganzenontheffingen:
  1. Grauwe gans Ruim Maasplassenregio als Algemene Machtiging
  2. Grauwe gans Koppelvormers als Algemene Machtiging (beschikbaar vanaf 1 februari 2021)
  3. Grauwe gans Beperkt als Perceelsgebonden Machtiging
  4. Brandgans Beperkt als Perceelsgebonden Machtiging

De overige vigerende ontheffingen werden vanaf 1 januari jl. met de besluitbrief van de provincie verlengd tot 1 april 2021, of eerder als de nieuwe ontheffingen gereed zijn. Wij zullen u hierover t.z.t. informeren.

 

Overzicht ganzenbeheerontheffingen Limburg o.b.v. het nieuwe FBP

Ruime ontheffing Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:

Geldig vanaf 15 maart t/m 31 oktober

Beperkte ontheffing Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:

Geldig vanaf 1 november t/m 14 maart

Ruime ontheffing Grauwe Gans (incl. Koppelvormers) in Maasplassenregio:

Jaarrond beschikbaar

Koppelvormers Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:

Geldig vanaf 1 februari t/m 14 maart

Ruime ontheffing Brandgans voor geheel Limburg:

Geldig vanaf 15 maart t/m 31 oktober

Beperkte ontheffing Brandgans voor geheel Limburg:

Geldig vanaf 1 november t/m 14 maart

Ruime ontheffing Kolgans voor geheel Limburg:

Geldig vanaf 15 maart t/m 31 oktober

 

De Kolgans ontheffing is vanaf 1 januari jl. niet meer in de winter beschikbaar zijn.

Alle ruime ontheffingen staan als Algemene Machtigingen in FRS  en de beperkte ontheffingen als Perceelsgebonden Machtigingen.

 

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de wildsoorten binnen 1 maand na sluiting jachtseizoen, en voor de vrijstelling 1x per kwartaal. Voor al het overig afschot dat via ontheffingen geschiedt geldt de verplichting deze uiterlijk in de maand januari te registreren over de periode van het voorafgaande kalenderjaar of binnen één maand na beëindiging van een ontheffing.

 

Waarnemingen zoogdieren

Graag willen wij u eraan herinneren dat waarnemingen van zoogdieren gedurende het gehele jaar in FRS kunnen worden geregistreerd via het telplan ‘Waarnemingen zoogdieren 2021’ (een uitleg voor het registreren hiervan staat als bijlage in het telplan). Hier kunnen waarnemingen binnen uw WBE worden geregistreerd van de volgende diersoorten: Beverrat, Muskusrat, Verwilderde Kat, Muntjak, Amerikaanse nerts, Wasbeer en Wasbeerhond. Indien mogelijk zouden wij graag bewijsmateriaal willen ontvangen, zoals bijvoorbeeld foto’s.

 

Monitoring

Op 27 maart a.s. zal de landelijke voorjaarstelling worden georganiseerd. Alle WBE’s worden hierover tijdig geïnformeerd.

 

Kalender

vóór 31 januari           Rapportage ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzing 2020 in FRS

15 februari                 Carnavalsmaandag FBE kantoor gesloten

20 februari                 Exotendag (achteraf registratie afschot in FRS)

vóór 28 februari         Rapportage wildsoorten

maart/april                 Reewildtelling

27 maart                     Voorjaarstelling

5 april                         2e Paasdag FBE kantoor gesloten

vóór 7 april                 Registratie reewildtelling in FRS

27 april                       Koningsdag FBE kantoor gesloten

vóór 1 mei                  Registratie voorjaarstelling in FRS

5 mei                          Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten

Laatste nieuws