Nieuwsbrief 3e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Faunabeheerplannen in ontwikkeling

 • FBP Beverbeheer Limburg
 • FBP Beheer Vogels in Luchthavenregio’s

 

Ontheffingen

Diverse ontheffingen gebaseerd op het nieuwe faunabeheerplan zijn inmiddels beschikbaar.

Per 1 januari jl. zijn de volgende ontheffingen beschikbaar gemaakt in FRS:

 • Wild zwijn basis ontheffing Buiten Leefgebieden als Algemene Machtiging
 • Wild zwijn vangkooi buiten leefgebieden als Gebiedsgebonden Machtiging
 • Vos predatorenbeheer als Algemene Machtiging, bestaande uit:
 • Weidevogel
 • Hamster
 • Patrijs

 

Eind maart zijn de volgende ontheffingen doorgeschreven c.q. beschikbaar gesteld in FRS:

 • Terreinen < 40 hectare als Algemene Machtiging
 • Kauw vangkooi gewasschade N- en M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Kauw vangkooi gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Roek doden gewasschade N-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Roek doden gewasschade M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Roek doden gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Zwarte kraai vangkooi gewasschade als Perceelsgebonden Machtiging
 • Zwarte kraai vangkooi predatorenbeheer soortenbescherming als Perceelsgebonden Machtiging (Weidevogels, Patrijzen)
 • Spreeuw gewasschade afschot ter ondersteuning verjaging als Perceelsgebonden Machtiging
 • Spreeuw vangen, verplaatsen en opvang als Perceelsgebonden Machtiging
 • Ree populatiebeheer als Grofwild Machtiging
 • Onbeschermde inheemse soorten / Luchtdrukwapen Rattenbestrijding als Gebiedsgebonden Machtiging

 

De overige “oude” nog doorlopende ontheffingen die waren afgegeven op het Faunabeheerplan 2015-2020 werden per 1 april jl. verlengd t/m 1 augustus 2021.

 

Het streven van de provincie is de volgende ontheffingen vóór 1 augustus bij de FBE te hebben:

 • Muskus- en beverratten
 • Lijnvormige elementen
 • Bebouwde kom
 • Dieren op begraafplaatsen
 • Gravende vos en konijn openbare veiligheid
 • Wild zwijn leefgebied
 • Bever
 • Vos gehouden vee en hobby vee
 • Verwilderde dieren

 

Voor de resterende ontheffingen is er nog geen duidelijkheid gegeven wanneer deze precies beschikbaar zullen zijn en of ze eventueel nog verlengd gaan worden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover uiteraard direct informeren.

 • Vogels in gebouwen
 • Damhert
 • Steenmarter vangen & verplaatsen
 • Konijn gewasschade
 • Das verstoren, vangen & verplaatsen
 • Edelhert Lerend Beheren gebied regio Weert
 • Edelhert Calamiteiten
 • Nest- en ei-behandeling Grauwe gans en Brandgans
 • Haas

 

Vanwege het feit dat er bezwaar was aangetekend tegen de ontheffingen Spreeuw afschot en Spreeuw vangen en verplaatsen, heeft de provincie per mei jl. deze ontheffingen stopgezet. Op zeer korte termijn zullen hiervoor weer nieuwe ontheffingen voor afgegeven gaan worden.

 

Aanvraag en informatie gebruik geluiddempers Afschot Wild Zwijn Limburg

De Wet Wapens & Munitie (op grond waarvan de Demper als het meest verboden wapensoort is ingedeeld) ziet faunabeheer niet als belang als om af te mogen wijken op het bezitsverbod van Dempers. Het Ministerie van LNV heeft echter een hulpverleningsverzoek gedaan om meer middelen beschikbaar te krijgen bij de preventieve verlaging van de stand van Wilde zwijnen in het kader van de preventie van de Afrikaanse Varkenspest.

Gevolg is wel dat de Demper echt alleen voor het afschot van Wilde zwijnen mag worden gebruikt, en absoluut niet voor andere diersoorten.

Ook zal de Demper alleen gebruikt mogen worden zolang LNV aangeeft dat extra ondersteuning voor Wild Zwijn beheer gewenst is. De inschatting is echter dat dat nog vele jaren nodig zal zijn gezien de dreiging vanuit Oost Europa en recentelijk ook België waar een uitbraak met AVP is geweest. Dit is belangrijk omdat de aanpassing aan het geweer en de aanschaf van een Demper meerdere honderden euro’s zal gaan kosten.

Andere zaken zijn de kosten voor het jaarlijks voor de demper aan te vragen draagverlof bij de politie van circa € 140, en dat telkens als men met of zonder demper schiet dat men dan het geweer moet inschieten door een veranderd schotbeeld.

Wij verzamelen telkens meerdere aanvragen, om deze dan als bundel in te dienen bij het Ministerie van Justitie. De volgende bundel zal naar verwachting in augustus 2021 vanuit de FBE worden verstuurd, men kan zich hiervoor nog aanmelden.

 

Monitoring

De cijfers van de Voorjaarstelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld https://limburg.faunabeheereenheid.com/wildbeheereenheid/gegevens-voorjaarstelling-2018/

De Zomerganzentelling vindt dit jaar ook weer op de derde zaterdag in juli plaats, te weten op zaterdag 17 juli a.s. De uitleg hierover heeft u inmiddels per mail ontvangen. Het telplan staat in FRS voor u klaar voor het registreren van de telgegevens. Vóór 14 augustus a.s. dienen de telgegevens te worden geregistreerd in FRS.

 

Kalender

17 juli                                      Zomertelling

vóór 14 augustus                  Registratie zomertelling in FRS

Laatste nieuws