Nieuwsbrief 4e kwartaal 2019 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2019 Faunabeheereenheid Limburg

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.

De heer Heijnen van de Natuur en Milieufederatie Limburg en de heer van Melick van de LLTB hebben tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 25 september jl. hun bestuurstaken beëindigd. Hun zetels zullen binnenkort binnen hun eigen geledingen worden overgedragen.

 

Nieuwe website

De FBE heeft sinds deze maand een nieuwe lay-out voor haar website https://limburg.faunabeheereenheid.com/ . Er wordt momenteel druk gewerkt aan het actualiseren van alle gegevens.

 

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Exoten, Verwilderde dieren & Onbeschermde soorten, het faunabeheerplan Vogels Luchthavens, het faunabeheerplan Hoefdieren en het faunabeheerplan Watervogels. Tijdens de WBE informatieavonden dit najaar, zullen deze worden toegelicht.

Informatieavonden:

1 oktober        Noord-Limburg; Zaal Roelanzia, Lovinckplein 2 in Ysselsteyn om 20.00 uur

5 november    Zuid-Limburg; Zaal le Montagnard, Dirkstraat 2 in Ubachsberg om 20.00 uur

7 november    Midden-Limburg; Zaal Baexheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem om 20.00 uur

 

Monitoring

De cijfers van de Zomertelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld.

 

Rapportages

Formeel is er in Limburg de verplichting om voor de Vrijstelling 1x per kwartaal te registreren, dus voor het 3e kwartaal dient men begin oktober over de periode juli t/m september 2019 de gegevens in te voeren. Ons advies is om direct nadat men in het veld is geweest de gegevens te registeren in FRS, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Hiervoor kan men ook gebruik maken van de mobiele telefoon via een mobiele website: https://mobiel.faunaregistratie.nl/

 

Ontheffingen

Wild zwijn

Verplichte melding inzet Bewegingsjacht Wild Zwijn

In het afstemmingsoverleg over Afrikaanse Varkenspest tussen het Ministerie van LNV, de provincies waar Wilde Zwijnen voorkomen en de Faunabeheereenheden van die provincies, is er over gesproken dat het wenselijk is dat er een melding plaatsvindt van de inzet van de bewegingsjacht op Wilde Zwijnen, zodat monitoring van de effectiviteit mogelijk is.

Dit om de Minister te steunen als zij de regeling (op basis waarvan bewegingsjacht nu tijdelijk landelijk is toegestaan als men al een provinciale ontheffing tot het doden van Wilde Zwijnen buiten de leefgebieden heeft) beschikbaar wil laten blijven voor de standverlaging van Wilde Zwijnen. Deze standverlaging is gewenst in verband met de risicobeperking van de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest. Een lagere stand verkleint de kans op een daadwerkelijke besmetting, en mocht zich tóch een besmetting voordoen, dan is naar verwachting de bestrijding van de ziekte eenvoudiger en sneller.

Omdat de regeling van de Minister zelf geen meldingsplicht kent, heeft de provincie bij de FBE Limburg aangegeven dat deze melding verplicht gesteld dient te worden via de door de FBE Limburg doorgeschreven Machtigingen van de provinciale Ontheffing tot afschot Wild Zwijn buiten de leefgebieden.

Vanaf heden is daarom in alle lopende toestemmingen voor ontheffinggebruik de meldplicht toegevoegd, deze is ook zichtbaar als men zijn machtiging opnieuw uitdraait.

Indien men gebruik wil maken van de bewegingsjacht dient men achteraf tot uiterlijk 2 weken erna de volgende gegevens aan te leveren aan de instantie die u de ontheffing tot afschot heeft doorgeschreven (meestal de WBE):

  • Kaartje met percelen waar de bewegingsjacht heeft plaatsgevonden;
  • Datum en tijdstip van aanvang en einde van de bewegingsjacht;
  • Aantal geweren en aantal drukkers en aantal aangelijnde honden;
  • Aantal Wilde Zwijnen dat is gezien;
  • Aantal geloste schoten;
  • Aantal Wilde Zwijnen dat is gedood zonder nazoek;
  • Aantal Wilde Zwijnen dat is nagezocht & nazoekresultaat;
  • Indien geen resultaat: tips voor verbetering.

 

Kalender

25 december 2019 t/m 1 januari 2020        FBE kantoor gesloten

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.