Nieuwsbrief 4e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Faunabeheerplannen in ontwikkeling

 • FBP Beverbeheer Limburg
 • FBP Beheer Vogels in Luchthavenregio’s

 

Ontheffingen

Diverse ontheffingen gebaseerd op het nieuwe faunabeheerplan zijn inmiddels beschikbaar.

Per 1 januari jl. zijn de volgende ontheffingen beschikbaar gemaakt in FRS:

 • Wild zwijn basis ontheffing Buiten Leefgebieden als Algemene Machtiging
 • Wild zwijn vangkooi buiten leefgebieden als Gebiedsgebonden Machtiging
 • Vos predatorenbeheer als Algemene Machtiging, bestaande uit:
 • Weidevogel
 • Hamster
 • Patrijs

 

Eind maart zijn de volgende ontheffingen doorgeschreven c.q. beschikbaar gesteld in FRS:

 • Terreinen < 40 hectare als Algemene Machtiging
 • Kauw vangkooi gewasschade N- en M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Kauw vangkooi gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Roek doden gewasschade N-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Roek doden gewasschade M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Roek doden gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 • Zwarte kraai vangkooi gewasschade als Perceelsgebonden Machtiging
 • Zwarte kraai vangkooi predatorenbeheer soortenbescherming als Perceelsgebonden Machtiging (Weidevogels, Patrijzen)
 • Spreeuw gewasschade afschot ter ondersteuning verjaging als Perceelsgebonden Machtiging
 • Spreeuw vangen, verplaatsen en opvang als Perceelsgebonden Machtiging
 • Ree populatiebeheer als Grofwild Machtiging
 • Onbeschermde inheemse soorten / Luchtdrukwapen Rattenbestrijding als Gebiedsgebonden Machtiging

Vanwege het feit dat er bezwaar was aangetekend tegen de ontheffingen Spreeuw afschot en Spreeuw vangen en verplaatsen, heeft de provincie per mei jl. deze ontheffingen stopgezet.

 

Begin augustus zijn de volgende ontheffingen doorgeschreven c.q. beschikbaar gesteld als Algemene Machtiging in FRS:

 • Wild Zwijn leefgebied
 • Muskus- en Beverratten Ontheffing & Opdracht

 

Op 30 september jl. zijn de volgende ontheffingen doorgeschreven als Algemene Machtiging in FRS:

 • Bever
 • Lijnvormige elementen

 

Voor de resterende ontheffingen is er nog geen duidelijkheid gegeven wanneer deze precies beschikbaar zullen zijn en of ze eventueel nog verlengd gaan worden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover uiteraard direct informeren.

 • Bebouwde kom
 • Dieren op begraafplaatsen
 • Gravende vos en konijn openbare veiligheid
 • Vos gehouden vee en hobbyvee
 • Verwilderde dieren
 • Vogels in gebouwen
 • Damhert
 • Steenmarter vangen & verplaatsen
 • Konijn gewasschade
 • Das verstoren, vangen & verplaatsen
 • Edelhert Lerend Beheren gebied regio Weert
 • Edelhert Calamiteiten
 • Nest- en ei-behandeling Grauwe gans en Brandgans
 • Haas
 • Exoten
 • Spreeuw afschot
 • Spreeuw vangen en verplaatsen

 

De lopende opdracht / ontheffing voor de Wasbeer is nog geldig tot 2026, binnenkort zal daarvoor de nieuwe beleidslijn worden bekendgemaakt. Indien dit tot meer mogelijkheden tot afschot voor Limburgse jachtaktehouders zal leiden zullen wij u hiervan direct op de hoogte brengen.

 

 Monitoring

De cijfers van de Zomertelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld Gegevens Zomertelling 17 juli 2021 – Faunabeheereenheid Limburg

De Zomerganzentelling heeft dit jaar ook weer op de derde zaterdag in juli plaatsgevonden, te weten op zaterdag 17 juli jl. In veel gebieden langs de Maas is niet geteld vanwege de wateroverlast.

Door de overstromingen afgelopen zomer en door de maatregelen van Covid de laatste 1,5 jaar geven de telresultaten een zeer vertekend beeld.

 

Reewild

Vanuit meerdere hoeken heeft de FBE signalen gekregen dat er mogelijk een gedragsverandering gaande lijkt te zijn bij de Reeën in Limburg. Waar voorheen het Ree voornamelijk waargenomen werd tijdens de schemering, lijkt het erop dat het Ree zich meer en meer als nachtdier gaat gedragen.

Vanuit het werkveld is naar ons als FBE Limburg het verzoek gekomen dit voor geheel Limburg in kaart te gaan brengen. Daarom heeft de FBE alle Reewildcoördinatoren van de WBE’s benaderd voor het meer inzichtelijk krijgen van bovenstaande middels een enquête.

 

Wilde zwijnen

Resultaat enquête Wild zwijn

Afgelopen zomer heeft de FBE een enquête naar alle WBE’s gestuurd om inzicht te krijgen waarom er op dat moment een afname van het afschot van de Wilde zwijnen leek te zijn. De resultaten van de enquête wijzen geen duidelijke oorzaak aan, maar het natte voorjaar en de daardoor hoog opschietende onderbegroeiing hebben zeker lokaal een rol gespeeld. Daarnaast lijkt de toename van recreatie in de bossen tijdens de Covid-lockdown ook mee te spelen. Dit zorgde namelijk voor twee gevolgen: 1. Door drukte in de bossen gaan de Zwijnen meer de beschutting in, waar het moeilijker is om tot een veilig schot te komen en 2. Door drukte (ook in het donker) in de bossen was het niet mogelijk om veilig te jagen.

 AVP

Afrikaanse Varkenspest is een zéér besmettelijk virus dat alleen voorkomt bij varkensachtigen. Besmetting kan plaatsvinden door direct contact tussen Wilde Zwijnen, maar ook via besmette materialen of besmet voer. Het kan dus ook overgedragen worden via schoeisel of materiaal van jagers of recreanten! Het is zelfs bekend dat het virus in bereide vleeswaren zoals  broodbeleg nog na een jaar actief kan zijn. Let er daarom goed op dat je je afval nooit achterlaat in de natuur en dat je altijd na een boswandeling je kleding goed ontsmet.

Provinciaal Coördinator Onderzoek Wild Zwijn Limburg

Er is een nieuwe provinciaal Coördinator Onderzoek Wild Zwijn (COWZ) aangesteld: dhr. Lei Jansen.  Op termijn is het de bedoeling dat in totaal een 8-tal Gekwalificeerde Personen Wild Zwijn (GPWZ) alle Wilde Zwijnen keuren in het veld, onder andere op Varkenspest. De COWZ zal steekproefsgewijs een 120-tal varkens per jaar bemonsteren en tevens aanspreekpunt voor de GPWZ-ers zijn. De komende tijd zal hij contact gaan opnemen met de Limburgse WBE’s.

Indien een lokale GP-er een verdacht dood Wild Zwijn zonder duidelijke doodsoorzaak aantreft, of bij keuring verdachte zaken in een Wild Zwijn aantreft, dan dient conform het landelijke protocol Afrikaanse varkens ook direct contact met Lei Jansen te worden opgenomen voor verdere bemonstering via nummer 06- 25105935 .

Het volledige protocol ‘Gevonden wild zwijn kadaver’ is te vinden op onze website: https://limburg.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/Protocol-gevonden-wild-zwijn-kadaver-versie-juli-2021.pdf

 

Kalender

27 december 2020 t/m 1 januari 2021        FBE kantoor gesloten

Laatste nieuws