Wolf en mens

De wolf is terug in Nederland. Ook in Limburg in de grensstreek met Brabant. Het aantal zwervende wolven kan de komende jaren toenemen in de natuurgebieden, maar ook sporadisch in het stedelijk gebied. De kans om een wolf tegen te komen is klein. Wolven zijn schuwe dieren die mensen over het algemeen mijden. Maar een wolf kan agressief handelen uit zelfbescherming. Komt u in de natuur een wolf tegen, blijf dan kalm en houd afstand. Een wolf zal u normaal gesproken niet benaderen. Komt de wolf te dichtbij, ga dan hard praten en maak gebaren. Ren niet weg en houd honden aan de lijn. Op de website van BIJ12 leest u meer informatie over de wolf Wolf en mens – BIJ12.

Wolf en vee

De kans op een aanval door de wolf (predatie) op vee kan sterk beperkt worden door de inzet van de juiste preventieve maatregelen. Het gebruik van goede afrasteringen met stroom(-draden) is zeer aan te raden. De onderste draad moeten dicht bij de grond zitten (maximaal 20 cm boven de grond), zodat wolven er niet onderdoor kunnen kruipen. Indien er overdag geen wolven actief zijn, is het ’s nachts ophokken van vee ook een betrouwbare maatregel om predatie te voorkomen.

De verwachting is dat de komende jaren meer wolven naar Limburg zullen komen, op zoek naar een eigen territorium. De Provincie Limburg stelt daarom een subsidieregeling open zodat schapenhouders preventief maatregelen kunnen nemen tegen eventuele schade door de wolf. Het doel hiervan is om schapen van de menukaart van de wolf te krijgen en te houden. De wolf heeft een belangrijke taak te vervullen door zijn jacht op wilde hoefdieren, zoals reeën en wilde zwijnen. Zo draagt hij bij aan het beheer van diersoorten.

Meer informatie leest u onder de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG).

Interventierichtlijnen

De Wet natuurbescherming schrijft voor dat je de wolf niet zomaar uit een bepaald gebied mag verjagen, verwonden of doden bij probleemsituaties. Verjagen van eigen terrein of uit de buurt om gevaarlijke situaties te voorkomen is toegestaan. In de interventierichtlijnen wordt aangegeven wat de beschermde status van de wolf betekent voor de mogelijkheden om in te grijpen in verschillende situaties. Voor deze handelingen is meestal een ontheffing van de provincie nodig. Alleen wanneer de veiligheid van burgers acuut in het geding is, kan direct worden ingegrepen op last van de burgemeester op grond van de Gemeentewet.

Ondanks preventieve maatregelen kunnen zich situaties voordoen die gevaarlijk zijn voor mensen of schadelijk voor dieren. Een team van deskundigen met ervaring in de omgang met wolven heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen, onderdeel van het interprovinciaal wolvenplan beschrijven per situatie hoe u kunt handelen.

Meer informatie hierover leest u in de interventierichtlijnen.

Contact

Mocht u een acuut probleem met wolven hebben, dan kunt u contact opnemen via de meldkamer van de politie via 0900-8844. Voor minder acute problemen kunt u contact opnemen via het meldformulier van de Provincie Limburg Contactformulier (limburg.nl)

Voor meer achtergrond informatie kunt u terecht op de website Wolven in Nederland (https://www.wolveninnederland.nl/).